AVG verklaring


AVG PRIVACYVERKLARING

Pedicure en Nagelstudio Zwaluw, gevestigd te Bezaan 17 1319EP Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Erica Hindriks
Bezaan 17
1319 EP Almere
0681252635
www.nagelstudiozwaluw.nl

Erica Hindriks is de Functionaris Gegevensbescherming van Pedicure en Nagelstudio Zwaluw, Nagelstylist en Pedicure.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Pedicure eb Nagelstudio Zwaluw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij uw eerste bezoek vragen we u daarom het formulier ‘toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegeven’ te ondertekenen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, indien dit in belang van de behandeling is:
• Medicijngebruik/Allergie (indien dit in belang van de behandeling is)
• Staat van de Handen of Voeten (noodzakelijk voor de behandeling)
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nagelstudiozwaluw.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Pedicure en Nagelstudio Zwaluw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het aanbieden van de behandeling die bij u past.
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Aanbiedingen per mail toe te sturen
• Om goederen en diensten bij u te leveren
• Pedicure en Nagelstudio Zwaluw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Pedicure en Nagelstudio Zwaluw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

persoonsgegevens; Bewaartermijn 2 jaar of zolang u klant blijft.

Facturen; Bewaartermijn 7 jaar i.v.m. belasting
Afspraken; Bewaartermijn 7 jaar i.v.m. belasting

Delen van persoonsgegevens met derden:
De gegevens worden digitaal opgeslagen en zijn niet inzichtelijk voor derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Onze website verzamelt gegevens; uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken. Verder houdt de website bij welke pagina’s u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure en Nagelstudio Zwaluw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nagelstudiozwaluw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pedicure en Nagelstudio Zwaluw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Pedicure en Nagelstudio Zwaluw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ericahindriks@gmail.com .

________________________________________
Algemene Voorwaarden Pedicure en Nagelstudio Zwaluw

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure en Nagelstudio Zwaluw en een cliënt.

2. Diensten
Pedicure en Nagelstudio Zwaluw zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen worden telefonisch of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Studio Zwaluw door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure en nagelstudio Zwaluw 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Bij verhindering van de afspraak door Pedicure en Nagelstudio Zwaluw, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van tevoren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Pedicure en Nagelstudio Zwaluw vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure en Nagelstudio Zwaluw. Pedicure en Nagelstudio Zwaluw is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

5. Persoonsgegeven en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure en  Nagelstudio Zwaluw. De persoonlijke gegevens worden door Pedicure en Nagelstudio Zwaluw opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding
Pedicure en Nagelstudio Zwaluw is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Nagelstudio Zwaluw verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicure en Nagelstudio Zwaluw kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Pedicure en Nagelstudio Zwaluw. Diefstal wordt door Pedicure en Nagelstudio Zwaluw altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie
Pedicre en Nagelstudio Zwaluw geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
• de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
• de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
• de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

10. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicure en Nagelstudio Zwaluw.

11. Gedrag
De cliënt dient zich volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure en Nagelstudio Zwaluw het recht de behandeling gelijk te stoppen en zal de cliënt de gehele behandeling moeten voldoen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicure en Nagelstudio Zwaluw en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

© mei 2018 – Nagelstudio Zwaluw